26376328.jpg

 

NEN 4400 Certificering

De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De NEN 4400 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming en (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in de NEN 4400, zijn:
• de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.
• het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

 

Drie delen

De NEN 4400 bevat drie delen: deel 1 geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen, deel 2 zal gelden voor in het buitenland gevestigde ondernemingen en deel 3 zal gelden voor zelfstandigen zonder personeel. De NEN 4400-1 norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van belastingen en socialeverzekeringspremies en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland.
Certificering conform NEN 4400-1 is een eis voor de VCU-certificering.

  

 

Wettelijk kader

Het volgende wettelijk kader is relevant voor deze norm:
• Invorderingswet 1990 (Iw 1990), in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
• Besluit incasso en invordering (Wet Suwi)
• Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB)
• Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
• Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB)
• Wet op de identificatieplicht (WID)
• Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
• Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), artikel 8
• Algemene wet inzake Rijksbelastingen (Awr)
• Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
• Zorgverzekeringswet (Wet Zvw)

 

 

Certificatie-instelling

Conformiteit met de norm wordt getoetst door een certificatie-instelling. Een bekende certificatie-instelling is de VRO. Het certificaat dat de certificatie-instelling afgeeft staat voor het feit dat de beoordeelde onderneming op het moment van de toetsing voldoet aan de specificaties voor de aangifte en afdracht van belastingen en socialeverzekeringspremies over de achterliggende periode en met legale tot werken gerechtigde werknemers werkt. Met het certificaat kan de beoordeelde onderneming een inschrijving in het register bewerkstelligen. Register Gecertificeerde ondernemingen worden opgenomen in het centrale register van de Stichting Normering Arbeid.

Met praktisch advies van Nieuwhuis Consult voldoen aan NEN 4400

Nieuwhuis Consult kan u begeleiden om te voldoen aan de eisen van de NEN-4400. Dit kan desgewenst in combinatie met VCU-certificering. VCU en NEN 4400 vallen onder de subsidieregeling, die kan oplopen tot 75 % van de externe advieskosten.

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

VCU- certificering

 

VCU is de veiligheidsstandaard voor Uitzend- en detacheringsbureaus. Naast NEN 4400 wordt door veel opdrachtgevers ook het VCU-certificaat geëist. Nieuwhuis Consult ondersteunt bij het opzetten van het VCU-systeem om de VCU-certificering te behalen