24155675.jpg

 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.

 

 

Waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbo-beleid, met als doel:

het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;

het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico's te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;

het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

Hoe werkt een RI&E?

 

Door een deskundige van Nieuwhuis Consult wordt uw werkplek beoordeeld en worden aanwezige risico’s opgeschreven. Als alle risico’s zijn onderkend worden deze geanalyseerd. Dit betekent dat wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn het aangepakt zou moeten worden. Dit alles wordt in een rapport vastgelegd waarna de werkgever aan de slag kan met het structureel aanpakken van de risico’s.

De ervaring leert dat veel bedrijven het Arbobeleid verder kunnen verbeteren. De RI&E is een eerste stap in de goede richting. Naast het voldoen aan wettelijke verplichting, zit de winst in terugdringing van ziekteverzuim en voorkoming van ongevallen.

 

Praktisch en resultaatgericht

 

Om organisaties in de uitvoering van hun Arbobeleid te ondersteunen, voert Nieuwhuis Consult RI&E’s uit. Dit doen wij in geheel Nederland. Onze insteek hierbij is het schrijven van een  praktische rapportage. Deze rapportage:

  • geeft de werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • geeft de werkgever een prioriteitenstelling naar aanleiding van de ernst van de geconstateerde risico’s;
  • geeft zowel de werkgever als werknemers een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.

 

Tijdens de uitvoering van de RI&E door Nieuwhuis Consult kunt u het volgende verwachten:

  • een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur;
  • verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen;
  • rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
  • er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf;
  • de RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige van Nieuwhuis Consult (Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist). 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

OHSAS 18001 arbozorgsysteem

De OHSAS 18001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem.De OHSAS 18001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om haar arbobeleid continu te verbeteren.

Bedrijfsnoodplan

Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren. Het bedrijfsnoodplan is hierbij een essentieel draaiboek.

VCA - veiligheidscertificering

Daar waar werk uitbesteed wordt is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers. Wij bieden het complete traject tot VCA-certificering, inclusief VCA-handboek en intensieve ondersteuning. De risico-inventarisatie en -evaluatie is optioneel.