22272223.jpg

Aanbesteding Zorgkantoor

 

Wilt u zorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziekenkosten (AWBZ) leveren als hoofdaannemer van een zorgkantoor? Dan is het zaak uw aanbesteding in orde te maken. De zorgkantoren hanteren strenge deadlines voor het indienen van uw aanbesteding. Nadere informatie over de begindatum van aanmelden en de verdere procedure vindt u op de websites van de zorgkantoren.


Om voor een nieuw budget voor zorg in Natura in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de inkoopeisen van het zorgkantoor. Deze inkoopeisen worden in de periode mei-juni gepubliceerd door de zorgkantoren. Een belangrijke eis om mee te kunnen doen met de aanbesteding is de AWBZ-toelating, ofwel WTZI-erkenning (WTZI = Wet Toelating ZorgInstelingen).


Nieuwhuis Consult kan u helpen om aan alle eisen van WTZI en Zorgkantoor te voldoen en de aanbestedingsdocumenten voor u uitwerken of hierin begeleiding bieden. Voor nieuwe aanbieders is het extra moeilijk om voor een AWBZ budget bij het Zorgkantoor in aanmerking te komen. Er zijn vele nieuwe aanbieders en hiervan worden slechts enkelen toegelaten. We helpen u om een kwalitatief goede aanbesteding op te stellen die onderscheidend is en meer kans maakt om te worden gehonoreerd. 

WTZI-erkenning / AWBZ-toelating


Welke ondersteuning kan Nieuwhuis Consult u bieden bij toetreding tot de AWBZ-ZIN:


Een WTZI toelating is nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de

Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet toelating

zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels voor goed bestuur en bepaalt in welke

gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren (zie: www.wtzi.nl). De statuten moeten voldoen aan de

eisen van de WTZI. 


Door het aanvragen van een WTZi erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar én verklaart het

tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Dit houdt in dat er een

toezichthoudend orgaan is ingesteld, dat er een bestuur is en dat dit statutair en/of middels reglementen geregeld is. Ook moet de zorginstelling  aan andere eisen voldoen zoals de kwaliteitswet

zorginstellingen (verantwoorde zorg, kwaliteitsysteem) en moeten de medezeggenschap cliënten

(cliëntenraad) en het klachtenrecht (onafhankelijke klachtencommissie) zijn ingevuld. Het aanvragen van een WTZi erkenning is dus niet vrijblijvend.


Nieuwhuis Consult ondersteunt bij:

 • uw AWBZ toelating bij het Ministerie van VWS (o.b.v. huidige PGB zorg of  als startende instelling)
 • advies over de gevolgen van de WTZI
 • het wijzigen van de statuten en/of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
 • instelling cliëntenraad, klachtencommissie en raad van toezicht of raad van commissarissen
 • invoering van de zorgbrede governance code

 

 

Begeleiding bij aanbesteding AWBZ bij Zorgkantoor

 

Op de volgende onderdelen biedt Nieuwhuis Consult ondersteuning bij de aanbesteding AWBZ bij het Zorgkantoor:

 • Check inkoopdocumenten en adviseren hoe hier aan te voldoen;
 • het schrijven van een ondernemingsplan (conform transparantie- en geschiktheidseisen VWS en zorgkantoor);
 • inrichting AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) en AZR-automatisering;
 • opstellen offerte op basis van de inkoopbrief / aanbestedingsdocumenten zorgkantoor;
 • hem maken van productieafspraken met het zorgkantoor;
 • procesbegeleiding en coaching van directie en bestuur in het gehele proces;
Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

Van PGB naar AWBZ Zorg in Natura

Het PGB verdwijnt door bezuinigingen steeds verder naar de achtergrond. Hiervoor in de plaats kunnen zorginstellingen gebruik maken van de AWBZ Zorg in Natura. Zoekt u als nieuwkomer AWBZ advies bij het voldoen aan de AWBZ-erkenning en zorginkoop, dan kan Nieuwhuis Consult u ondersteunen.

Training Wegwijs in AWBZ Zorg in Natura

Erkenning AWBZ Zorg in Natura is een veelomvattend en veelzijdig project. Bij het verdwijnen van PGB, stappen steeds meer organisaties over naar AWBZ Zorg in Natura. Met de opleiding Erkenning AWBZ Zorg in Natura leert u hoe u uw bedrijf klaarstoomt voor de eisen van Zorg in Natura.