atmosphere.2.jpg

Nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg, arbo/veiligheid, MVO, voedselveiligheid en management. U vindt hier updates van normen, wetgeving en nieuwe inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

 

Het belang van ATEX richtlijnen voor explosieveiligheid

Waar gewerkt wordt met explosiegevaarlijke stoffen, zijn richtlijnen ATEX 137 en ATEX 95 van kracht. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld voor veilig werken met gevaarlijke stoffen, voor zowel ontwerpers als gebruikers.


ATEX is een afkorting van ATmosphères EXplosives. Het doel van deze richtlijnen is het voorkomen van gas- en stofexplosies, door het beheersen van omstandigheden in een explosieve atmosfeer. Hierbij gaat het om situaties waarbij het niet mogelijk is om het explosiegevaar weg te nemen door de vervanging van stoffen. 

ATEX 95 en ATEX 137 voor explosieveiligheid

De ATEX richtlijnen zijn zoals gezegd opgedeeld in de ATEX 137 en de ATEX 95. De richtlijn ATEX 95 (94/09/EG) is gericht op apparaten en beveiligingssystemen die in een omgeving worden gebruikt waar stof- of gasexplosiegevaar heerst. De fabrikant dient ontwerp en assemblage onder andere conform CE-markering te produceren.

ATEX 137 (1999/92/EEG) geldt voor de werkgever, om veilige en gezonde omstandigheden voor de werkgever te creëren in gebieden met explosiegevaar. De ATEX 137 dient door een deskundige te worden geïmplementeerd. voor de medewerkers die werkzaam zijn als installatie- of onderhoudskundige, medewerkers in bediening en onderhoud en gebruikers is het van belang dat zij over voldoende en de juiste kennis beschikken om hun werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Ondersteuning hierbij (en belangrijk onderdeel van de ATEX 137) is het Explosieveiligheidsdocument, ookwel EVD.

Explosieveiligheidsdocument

Het EVD dat vanuit ATEX 137 verplicht wordt gesteld voor gebruikers van apparatuur in explosieve omgevingen, omvat de volgende hoofdonderdelen:
- beschrijving van arbeidsplaats en aanwezige werkplekken
- beschrijving van procedés/activiteiten
- beschrijving van gebruikte stoffen
- weergave van de resultaten van de risicobeoordeling
- weergave van technische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar
- weergave van de organisatorische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar

Nieuwhuis Consult adviseert op gebied van ATEX 

Nieuwhuis Consult helpt op verschillende manieren om aan ATEX te voldoen. Zowel voor fabrikanten op gebied van ATEX 95 als voor eindgebruikers op gebied van ATEX 137 en het EVD. De ATEX Quickscan dient om globaal inzicht te krijgen in de specifieke situatie van uw organisatie. Deze quickscan omvat onder andere een presentatie van de ATEX richtlijnen, de noodzaak van het vaststellen van zone-indeling en het opnemen van de situatie ter plaatse. Graag bespreken we de mogelijkheden met u in een oriënterend gesprek.  Kijk voor meer informatie over de ATEX Quickscan of ondersteuning bij ATEX 95 of ATEX 137 op onze website of bel naar 0541-661024.

Meer nieuws

  • In februari 2016 is de nieuwe versie van de norm ISO 13485:2016 geïntroduceerd.  Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige kwaliteitsmanagementsysteem? In het kort lichten we toe welke wijzigingen er zijn opgenomen in de nieuwe norm.
  • Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het doorvoeren van een aantal drastische wijzigingen in de Arbowet. Indien de wijzigingen door de Kamers akkoord worden gegeven, zal de nieuwe Arbowet in 2017 van kracht worden. Welke wijzigingen worden gedaan en welk gevolg heeft dit voor u? Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.
  • De Meldplicht datalekken, onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens die sinds januari 2016 van kracht is, moet ervoor zorgen dat men bewuster omgaat met de opslag van persoonsgegevens en de beveiliging ervan. 


  • Met ingang van september 2015 is de nieuwe versie van de norm ISO 14001 geïntroduceerd. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige milieumanagementsysteem? In het kort lichten we de wijzigingen toe.

  • De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit op het functioneren van de arbodienstverlening in het algemeen en op de rol van de bedrijfsarts in het bijzonder. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op 19 september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.
  • Organisaties in zowel de publieke als private sector die persoonsgegevens verwerken zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een melding te maken wanneer er inbreuk is gemaakt op de beveiliging die kan leiden tot misbruik, verlies of diefstal van persoonsgegevens. 
  • 10 tips met betrekking tot de aanbestedingen in het sociale domein:
  • Per september 2015 is de nieuwe norm ISO 9001:2015 van kracht geworden. In deze verbeterde versie van de bestaande norm, wordt meer aandacht besteed aan het analyseren en beheersen van risico’s binnen uw organisatie. 
  • Waar gewerkt wordt met explosiegevaarlijke stoffen, zijn richtlijnen ATEX 137 en ATEX 95 van kracht. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld voor veilig werken met gevaarlijke stoffen, voor zowel ontwerpers als gebruikers.


  • Per 2015 worden extramurele persoonlijke verzorging en verpleging aangeboden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) door middel van Wijkverpleging. De overheveling naar Wijkverpleging is onderdeel van de Hervorming Langdurige Zorg.