atmosphere.2.jpg

Nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg, arbo/veiligheid, MVO, voedselveiligheid en management. U vindt hier updates van normen, wetgeving en nieuwe inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

 

Hogere boetes voor onderbetaling personeel

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil hogere boetes voor bedrijven die zich schuldig maken aan illegale arbeid en werknemers onderbetalen. Volgens de berichten bereidt hij ‘een fors strengere aanpak van fraude voor, inclusief hogere boetes voor overtredingen van de arbeidswetgeving’.

‘Oneerlijke concurrentie door onderbetaling en illegale tewerkstelling, welke vaak gepaard gaan met slechte werkomstandigheden en uitbuiting is ontoelaatbaar en dient krachtig bestreden te worden’, aldus de minister. Dat is volgens hem zeker nodig als bedrijven ‘zich na een overtreding kennelijk niets lijken aan te trekken van opgelegde boetes’.


Verder zet Kamp plannen van zijn voorganger door om te regelen dat de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, gemeenten en uitzendbranche meer gegevens uitwisselen en samenwerken om onderbetaling, ontduiking van premies en slechte huisvesting van vaak Oost-Europees personeel harder aan te pakken. Zo wees de minister op de mogelijkheid om bedrijven te sluiten die bij herhaling gebruik blijken te maken van malafide uitzendbureaus. Volgens zijn woordvoerster heeft een aantal gemeenten dit al eens gedaan door vergunningen in te trekken. Kamp wil met gemeenten bespreken of deze mogelijkheid sneller toegepast kan worden.


Een werkgever die zonder vereiste werkvergunningen buitenlanders voor zich laat werken, riskeert nu een boete van 8000 euro per vreemdeling. Voor een particulier staat een boete van 4000 euro per ingehuurde illegaal. Een boete voor betaling onder het minimumloon kan oplopen tot 6700 euro per werknemer.


Bron: flexmarkt.nl


Meer informatie:
Voor meer informatie over het bovenstaande en over NEN 4400 certificering bel 0541 661 024 of vul het contactformulier in.

 

Meer nieuws

 • In februari 2016 is de nieuwe versie van de norm ISO 13485:2016 geïntroduceerd.  Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige kwaliteitsmanagementsysteem? In het kort lichten we toe welke wijzigingen er zijn opgenomen in de nieuwe norm.
 • Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het doorvoeren van een aantal drastische wijzigingen in de Arbowet. Indien de wijzigingen door de Kamers akkoord worden gegeven, zal de nieuwe Arbowet in 2017 van kracht worden. Welke wijzigingen worden gedaan en welk gevolg heeft dit voor u? Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.
 • De Meldplicht datalekken, onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens die sinds januari 2016 van kracht is, moet ervoor zorgen dat men bewuster omgaat met de opslag van persoonsgegevens en de beveiliging ervan. 


 • Met ingang van september 2015 is de nieuwe versie van de norm ISO 14001 geïntroduceerd. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige milieumanagementsysteem? In het kort lichten we de wijzigingen toe.

 • De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit op het functioneren van de arbodienstverlening in het algemeen en op de rol van de bedrijfsarts in het bijzonder. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op 19 september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.
 • Organisaties in zowel de publieke als private sector die persoonsgegevens verwerken zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een melding te maken wanneer er inbreuk is gemaakt op de beveiliging die kan leiden tot misbruik, verlies of diefstal van persoonsgegevens. 
 • 10 tips met betrekking tot de aanbestedingen in het sociale domein:
 • Per september 2015 is de nieuwe norm ISO 9001:2015 van kracht geworden. In deze verbeterde versie van de bestaande norm, wordt meer aandacht besteed aan het analyseren en beheersen van risico’s binnen uw organisatie. 
 • Waar gewerkt wordt met explosiegevaarlijke stoffen, zijn richtlijnen ATEX 137 en ATEX 95 van kracht. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld voor veilig werken met gevaarlijke stoffen, voor zowel ontwerpers als gebruikers.


 • Per 2015 worden extramurele persoonlijke verzorging en verpleging aangeboden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) door middel van Wijkverpleging. De overheveling naar Wijkverpleging is onderdeel van de Hervorming Langdurige Zorg. 
 • Om medische hulpmiddelen op de markt te mogen brengen, stellen de Europese medische richtlijnen eisen aan het door de fabrikant te voeren kwaliteitssysteem. Om hier aan te voldoen is invoering van een kwaliteitssysteem volgens EN ISO 13485:2003 een must.
 • Lekken in informatiebeveiliging is aan de orde van de dag. In het TV-programma Zembla wordt wederom een nieuwe blunder in de beveiliging van een bekend medisch softwarepakket onthuld. ISO 27001 certificering kan uitkomst bieden.
 • Sinds 2011 moeten bedrijven die mechanische boringen uitvoeren gecertificeerd zijn. Bij sommige bedrijven heeft dit zelfs al geresulteerd in een boete van € 10.000,-


 • LTP-keur voorziet in de behoefte van mechanisatiebedrijven die gecertificeerd willen zijn binnen een eenvoudig en betaalbaar keurmerk-systeem. LTP-keur is een tegenhanger van COM-keur, maar biedt vele voordelen ten opzichte van COM-keur.

 • Tuinders kunnen voortaan niet langer aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van ingehuurd personeel wanneer ze werken met een gecertificeerd uitzendbureau. dat heef het kabinet besloten. Brancheorganisatie LTO heeft verheugd gereageerd op de maatregel.

  Meer informatie:

  Voor meer informatie over het bovenstaande en over NEN 4400 certificering bel 0541 661 024 of vul het contactformulier in.

 • Als een van de weinige Nederlandse bedrijven heeft Hortec BV uit Oldenzaal kwaliteitscertificaat AS 9100 behaald. Hierin is Hortec begeleid door Nieuwhuis Consult.

 • Een groot aantal bedrijven in Nederland is VCA-gecertificeerd. OHSAS 18001 ¹ is in tegenstelling tot het VCA-systeem een relatief jong systeem, dat net als ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) is gericht op continue verbetering.

 • Brandweerkorpsen duiken vaak nog in onveilige situaties. De kennis is niet op peil en de veiligheid kan niet worden gewaarborgd. Een brandweer RIE Duiken is noodzakelijk.
 • De Arbeidsinspectie controleert de komende tijd bij bedrijven extra intensief op onveilige machines en valgevaar. Hierdoor worden namelijk de meeste ongevallen op het werk veroorzaakt. Aanleiding is de Europese strategie om het aantal arbeidsongevallen in Europa in 2014 met een kwart te verminderen.

 • BK Sneltransport uit Veghel heeft de certificering van de norm TAPA TSR met goed gevolg afgelegd.