atmosphere.2.jpg

Nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg, arbo/veiligheid, MVO, voedselveiligheid en management. U vindt hier updates van normen, wetgeving en nieuwe inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

 

Rol preventiemedewerker belangrijk in nieuwe Arbowet

Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het doorvoeren van een aantal drastische wijzigingen in de Arbowet. Indien de wijzigingen door de Kamers akkoord worden gegeven, zal de nieuwe Arbowet in 2017 van kracht worden. Welke wijzigingen worden gedaan en welk gevolg heeft dit voor u? Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.

Bedrijfsarts

De grootste wijziging heeft betrekking op de bedrijfsarts. De nieuwe Arbowet moet de bedrijfsarts de ruimte geven om zijn werk op een professionele manier uit te voeren. Daarom moet hij de mogelijkheid hebben om werkplekbezoeken te houden en krijgt hij het recht om te overleggen met medezeggenschap en preventiemedewerker. In de wet wordt ook vastgelegd dat werknemers vrije toegang hebben tot de bedrijfsarts. Deze regel is in 2007 uit de wet geschrapt, maar zal nu opnieuw ingevoerd worden. In de praktijk blijkt dat veel werknemers hun bedrijfsarts slecht kunnen bereiken. Door in de wet vast te leggen dat er een arbeidsomstandighedenspreekuur beschikbaar moet zijn, moet de bereikbaarheid van de bedrijfsarts aanzienlijk verbeteren. Ook krijgt de werknemer recht op een second opinion van een bedrijfsarts die is aangesloten bij een andere arbodienst. Deze second opinion is voor rekening van de werkgever. 

Preventiemedewerker

De rol van de preventiemedewerker wordt aanzienlijk verscherpt. Doel is dat door middel van de samenwerking tussen ondernemingsraad, preventiemedewerker en bedrijfsarts de onderlinge betrokkenheid tussen werkgever, werknemer en andere arboprofessionals vergroot wordt. De OR heeft met de nieuwe wetgeving instemmingsrecht voor de keuze van een preventiemedewerker en zijn takenpakket. In de huidige Arbowet is al vastgelegd dat elke onderneming een preventiemedewerker moet aanstellen. Bij organisaties met minder dan 25 medewerkers, mogen de taken ook worden uitgevoerd door de directeur. Een belangrijke taak van de preventiemedewerker is het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie en de uitvoering hiervan. 

Beroepsziekten melden

Tot slot zal de wijziging van de Arbowet er voor zorgen dat beroepsziekten beter en eerder gemeld worden. Momenteel komen er veel vaker beroepsziekten voor dan dat er gemeld worden. In de nieuwe Arbowet wordt het niet-melden als overtreding aangemerkt. Dit betekent dat inspectie SZW hierop kan controleren.  Voorlopig wordt er geen boete opgelegd wanneer een melding niet gedaan wordt. Bedrijfsartsen krijgen eerst de kans om de meldingen beter door te voeren. Wanneer de stijging van meldingen echter uitblijft, kan een regeling in werking treden waarmee een boete tot € 450,- opgelegd kan worden.

Advies en ondersteuning

Bent u benieuwd wat deze nieuwe regelgeving precies voor uw organisatie inhoudt of wilt u meer informatie over het aanstellen van een preventiemedewerker binnen uw bedrijf? Nieuwhuis Consult adviseert u graag bij arbo-vraagstukken of bij het opstellen van uw risico-inventarisatie en –evaluatie. Bel voor meer informatie 0541-661024 of vul het contactformulier in.

Meer nieuws

  • In februari 2016 is de nieuwe versie van de norm ISO 13485:2016 geïntroduceerd.  Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige kwaliteitsmanagementsysteem? In het kort lichten we toe welke wijzigingen er zijn opgenomen in de nieuwe norm.
  • Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het doorvoeren van een aantal drastische wijzigingen in de Arbowet. Indien de wijzigingen door de Kamers akkoord worden gegeven, zal de nieuwe Arbowet in 2017 van kracht worden. Welke wijzigingen worden gedaan en welk gevolg heeft dit voor u? Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.
  • De Meldplicht datalekken, onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens die sinds januari 2016 van kracht is, moet ervoor zorgen dat men bewuster omgaat met de opslag van persoonsgegevens en de beveiliging ervan. 


  • Met ingang van september 2015 is de nieuwe versie van de norm ISO 14001 geïntroduceerd. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige milieumanagementsysteem? In het kort lichten we de wijzigingen toe.

  • De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit op het functioneren van de arbodienstverlening in het algemeen en op de rol van de bedrijfsarts in het bijzonder. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op 19 september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.
  • Organisaties in zowel de publieke als private sector die persoonsgegevens verwerken zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een melding te maken wanneer er inbreuk is gemaakt op de beveiliging die kan leiden tot misbruik, verlies of diefstal van persoonsgegevens. 
  • 10 tips met betrekking tot de aanbestedingen in het sociale domein:
  • Per september 2015 is de nieuwe norm ISO 9001:2015 van kracht geworden. In deze verbeterde versie van de bestaande norm, wordt meer aandacht besteed aan het analyseren en beheersen van risico’s binnen uw organisatie. 
  • Waar gewerkt wordt met explosiegevaarlijke stoffen, zijn richtlijnen ATEX 137 en ATEX 95 van kracht. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld voor veilig werken met gevaarlijke stoffen, voor zowel ontwerpers als gebruikers.


  • Per 2015 worden extramurele persoonlijke verzorging en verpleging aangeboden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) door middel van Wijkverpleging. De overheveling naar Wijkverpleging is onderdeel van de Hervorming Langdurige Zorg.