atmosphere.2.jpg

Nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg, arbo/veiligheid, MVO, voedselveiligheid en management. U vindt hier updates van normen, wetgeving en nieuwe inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

 

Wat betekent de nieuwe versie ISO 14001:2015 voor uw organisatie?

Met ingang van september 2015 is de nieuwe versie van de norm ISO 14001 geïntroduceerd. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige milieumanagementsysteem? In het kort lichten we de wijzigingen toe.

Nieuwe versie ISO 14001:2015 milieumanagementsysteem


Met ingang van september 2015 is de nieuwe versie van de norm ISO 14001 geïntroduceerd. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige milieumanagementsysteem? In het kort lichten we toe welke wijzigingen er zijn opgenomen.

Voor alle organisaties die voldoen aan de eisen van ISO 14001 geldt dat zij per september 2018 moeten voldoen aan de nieuwste versie ISO 14001:2015. Dit betekent voor organisaties met een ISO14001:2004 certificaat dat zij drie jaar de tijd hebben om hun milieumanagementsysteem om te zetten naar de eisen van versie 2015.

Wat zijn nu de verschillen?

Nieuwhuis Consult werkt al enige tijd volgens de versie 2015 en heeft de verschillen van ISO4001:2015 ten opzichte van ISO14001:2004 op een rijtje gezet. Samengevat hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

 • Nieuwe structuur van de norm (HLS)
  HLS staat voor High Level Structure. De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem dat geldt voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om diverse managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.
 • Uitvoeren van een context- en stakeholdersanalyse
  Het is in de nieuwe versie van belang om inzicht krijgen in de interne en externe  risico’s en kansen. De introductie van de begrippen risico en kans is nieuw. Een analyse van de omgeving van de organisatie en haar stakeholders kan helpen om de eisen en verplichtingen beter vast te stellen. 
 • Betrokkenheid van topmanagement is concreet gemaakt
  Dit betekent dat er een integratie van milieu is in het strategisch beleid van de organisatie.
 • Betrokkenheid stakeholders speelt een grotere rol
  Er ligt meer nadruk op de milieu-impact in de gehele keten (zowel leveranciers als afnemers).
 • De inventarisatie van milieuaspectenregister moeten verder gaan dan alleen de interne organisatie processen.
  Tevens vereist dit meer externe communicatie over milieuprestaties naar stakeholders toe.
 • Kwaliteit van de milieu-informatie  Het gebruik van prestatie-indicatoren wordt nadrukkelijker aangezet.
 • Andere eisen aan de documentatie Documenten en registraties dienen te worden gehanteerd of opgesteld op basis van risico’s en kansen in plaats van het opstellen van verplichte procedures. Dit betekent een vermindering van papierwerk en procedures.

Ons advies is voor reeds gecertificeerde organisaties om:
Een nulmeting ISO4001:2015 uit te voeren om zo de noodzakelijke veranderingen in de organisatie te identificeren.  Denk hierbij aan: training, aanpassing basis documenten van het huidige managementsysteem of nieuwe milieuaspecten die de organisatie aan doet.
De  inschatting van milieu impact in de gehele keten opnieuw in kaart te brengen en een overweging te maken voor nieuwe beheersmaatregelen.

Nieuwhuis Consult kan u helpen om de aanpassingen voor uw organisatie in kaart te brengen middels een nulmeting/quick ISO14001:2015  en/of een update van het milieuaspectenregister (MAR).  


Heeft u behoefte aan totale ondersteuning bij een geheel nieuw milieumanagementsysteem volgens de  ISO14001:2015 norm? Nieuwhuis Consult is u graag van dienst bij de ondersteuning van het opzetten van een ISO14001:2015  milieumanagementsysteem. 

Meer nieuws

 • In februari 2016 is de nieuwe versie van de norm ISO 13485:2016 geïntroduceerd.  Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige kwaliteitsmanagementsysteem? In het kort lichten we toe welke wijzigingen er zijn opgenomen in de nieuwe norm.
 • Momenteel ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het doorvoeren van een aantal drastische wijzigingen in de Arbowet. Indien de wijzigingen door de Kamers akkoord worden gegeven, zal de nieuwe Arbowet in 2017 van kracht worden. Welke wijzigingen worden gedaan en welk gevolg heeft dit voor u? Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.
 • De Meldplicht datalekken, onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens die sinds januari 2016 van kracht is, moet ervoor zorgen dat men bewuster omgaat met de opslag van persoonsgegevens en de beveiliging ervan. 


 • Met ingang van september 2015 is de nieuwe versie van de norm ISO 14001 geïntroduceerd. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige milieumanagementsysteem? In het kort lichten we de wijzigingen toe.

 • De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit op het functioneren van de arbodienstverlening in het algemeen en op de rol van de bedrijfsarts in het bijzonder. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op 19 september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.
 • Organisaties in zowel de publieke als private sector die persoonsgegevens verwerken zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een melding te maken wanneer er inbreuk is gemaakt op de beveiliging die kan leiden tot misbruik, verlies of diefstal van persoonsgegevens. 
 • 10 tips met betrekking tot de aanbestedingen in het sociale domein:
 • Per september 2015 is de nieuwe norm ISO 9001:2015 van kracht geworden. In deze verbeterde versie van de bestaande norm, wordt meer aandacht besteed aan het analyseren en beheersen van risico’s binnen uw organisatie. 
 • Waar gewerkt wordt met explosiegevaarlijke stoffen, zijn richtlijnen ATEX 137 en ATEX 95 van kracht. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld voor veilig werken met gevaarlijke stoffen, voor zowel ontwerpers als gebruikers.


 • Per 2015 worden extramurele persoonlijke verzorging en verpleging aangeboden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) door middel van Wijkverpleging. De overheveling naar Wijkverpleging is onderdeel van de Hervorming Langdurige Zorg.