24155675.jpg

 

ASV

De Algemene Schoolverkenning (ASV) is een beproefde methode om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) binnen scholen vorm te geven. De ASV maakt gebruik van interviews, vragenlijsten en controles op de werkplek, met instrumenten die geheel op het onderwijs is afgestemd.

De Algemene Schoolverkenning (ASV) helpt u de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hiermee kunt u in samenwerking met Nieuwhuis Consult de risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de onderwijsinstelling in kaart brengen. De ASV maakt gebruik van interviews, speciale vragenlijsten en (veiligheids)controles op de werkplek zelf. Na de afname van de ASV stellen wij samen met u een rapport op. Daarin staan de knelpunten en risico´s, de prioriteitstellingen en het advies om risico´s aan te pakken. Van u wordt verwacht gestructureerd aan dit plan van aanpak te werken ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.


 

Achtergrond

 

Het doel van de ASV is:

  • het verkrijgen van algemeen inzicht in de mate waarin zorg voor de arbeidsomstandigheden aandacht krijgt in uw school (RI&E school)
  • het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
  • het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico's te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken
  • het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte preventief medisch onderzoek (PMO)

 

 

Werkwijze

 

De rapportage van de ASV geeft inzicht in de mate waarin de zorg voor de arbeidsomstandigheden, veilighed en welzijn in de school is geïmplementeerd en de wijze waarop specifieke gevaren worden beheerst. Daarnaast geeft de rapportage een helder beeld van de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor iedere school wettelijk verplicht.

Uit de praktijkervaring van de consultants van Nieuwhuis Consult is bekend dat sommige scholen zich onvoldoende bewust zijn van hun verplichtingen inzake de Arbowet. Onze werkwijze is er derhalve op gericht om niet alleen te voldoen aan wettelijke verplichtingen maar tevens bewustwording bij verantwoordelijken te creëren. De ASV wordt getoetst door een gecertificeerde Arbodienst, waarmee het bedrijf kan aantonen dat ASV aan de wettelijke eisen voldoet.

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken