26376328.jpg


BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem


De beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000 is opgezet voor aannemers in de uitvoering van bodemsanering. De richtlijn staat voor het maken van goede afspraken, het borgen van risico’s in het werkproces en aantoonbaar naleven van de gemaakte afspraken in de aannemerij. In de beoordelingsrichtlijn staat hoe een organisatie taken en verantwoordelijkheden verankert in zijn kwaliteitssysteem.


De BRL 7000 heeft als uitgangspunt dat de aannemer medeverantwoordelijk is voor informatie, organisatie en controle bij de uitvoering van de sanering. In de richtlijn en de daarbij behorende protocollen worden een aantal minimumeisen gesteld waaraan de aannemer moet voldoen. 


Bij deze BRL behoren 4 protocollen:

SIKB-protocol 7001: sanering landbodem met conventionele methoden

SIKB-protocol 7002: sanering landbodem met in-situ methoden

SIKB-protocol 7003: ingrepen in de waterbodem en waterbodemsanering

SIKB-protocol 7004: tijdelijk uitplaatsen van grond zoals omschreven in BUS (Besluit Uniforme Saneringen)


Relatie met SIKB BRL 6000

De beoordelingsrichtlijnen 7000 en 6000 hebben een directe relatie met elkaar. Wanneer er sprake is van bodemsanering, wordt er immers toezicht gehouden door een milieukundige begeleider. Nieuwhuis Consult raadt u aan om beide regelingen naast elkaar te gebruiken.


Meer BRL 6000BRL 7000 stappenplan 

 

Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring en begeleidt u op basis van het volgende stappenplan naar het BRL 7000-certificaat:

 

1. Nulmeting en plan van aanpak

Door middel van een quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de BRL 7000 en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Op basis van de nulmeting wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het BRL 7000-certificaat te behalen.

 

2. Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en keuringsformulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk.

 

3. Instructie personeel

Uw medewerkers worden geïnstrueerd over veranderingen in werkwijzen en de toepassing procedures.

 

4. Implementatie

Onze consultant is uw coach bij het in de praktijk brengen van het kwaliteitssysteem.

 

5. Proefaudit

Nadat het systeem is ingevoerd controleert onze consultant of het systeem goed werkt in de praktijk. Als dit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd.

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

BRL Normen

Een overzicht van de normen waarbij Nieuwhuis Consult u graag adviseert. Deze beoordelingsrichtlijnen voor onder andere mechanisatie, installatie en bouw stellen eisen en voorwaarden voor uw projecten. 

BRL 6000-21

Het bijzondere deel BRL 6000-21 omschrijft de specifieke eisen rondom het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen. Dit deel bestaat weer uit zes subdeelgebieden.

BRL 6000

De BRL 6000 borgt de aanleg en onderhoud van installaties, zodat de gebruiker een kwalitatief goede veilige installatie krijgt en houdt. BRL 6000 stelt regels voor de installateur zodat werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd en gecontroleerd worden. zoals overeengekomen met de opdrachtgever.