26376328.jpg

 

BRL 6000 Certificering

 

BRL 6000, voorheen BRL 6001, geldt voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties binnen verschillende vakdisciplines.

 

Wat is BRL 6000?

De BRL 6000 borgt de aanleg en onderhoud van installaties, zodat de gebruiker een kwalitatief goede veilige installatie krijgt en houdt. BRL 6000 stelt regels voor de installateur zodat werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd en gecontroleerd worden. zoals overeengekomen met de opdrachtgever. De BRL 6000 certificering garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties door aantoonbaar te maken dat aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan. Aan de hand van dergelijke KOMO certificering zijn opdrachtgevers verzekerd dat de wettelijke vereiste kwaliteit wordt geboden door het gecertificeerde installatiebedrijf.

 

BRL 6000 indeling

  • een algemeen deel 6000-00, inhoudende alle eisen die aan de te certificeren organisatie en de betrokken certificatie-instelling worden gesteld, ongeacht de certificatieregeling waarvoor het bedrijf wenst te worden gecertificeerd. 
  • en een groot aantal bijzondere delen 6000-01 t/m 18, inhoudende alle materiespecifieke eisen met betrekking tot het onderwerp van certificatie.

Deelgebieden BRL 6000

U kunt als als installatiebedrijf kiezen om één of meerdere van de volgende deelgebieden te laten certificeren:

  • Elektriciteit (3 deelgebieden);
  • Gas, water en waterafvoer (8 deelgebieden);
  • Klimaatinstallatie (2 deelgebieden);
  • Energieomzetting (4 deelgebieden);
  • Onderhoud en beheer van installaties (1 deelgebied).

  

BRL 6000 stappenplan 

 

Om een BRL 6000-systeem op te zetten hoeft u niet opnieuw het “wiel” uit te vinden. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring in de installatietechniek. Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het BRL 6000-certificaat:
 
1. Nulmeting en plan van aanpak
Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de BRL 6000 en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Op basis van de nulmeting wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het BRL 6000-certificaat te behalen.
 
2. Kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en keuringsformulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk.
 
3. Instructie personeel
Uw medewerkers worden geïnstrueerd over veranderingen in werkwijzen en de toepassing procedures.
 
4. Implementatie
Onze consultant is uw coach bij het in de praktijk brengen van het kwaliteitssysteem.
 
5. Proefaudit
Nadat het systeem is ingevoerd controleert onze consultant of het systeem goed werkt in de praktijk. Als dit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd.Terug naar BRL Normen
 
 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

BRL 7000

De beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000 is opgezet voor aannemers in de uitvoering van bodemsanering. De richtlijn staat voor het maken van goede afspraken, het borgen van risico’s in het werkproces en aantoonbaar naleven van de gemaakte afspraken in de aannemerij. 


BRL 6000-21

Het bijzondere deel BRL 6000-21 omschrijft de specifieke eisen rondom het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen. Dit deel bestaat weer uit zes subdeelgebieden.

BRL Normen