atmosphere.2.jpg


Aanbesteding Wijkverpleging - Zorgverzekeringswet(ZVW)


Wijkverpleging is per 1 januari 2015 formeel wettelijk verankerd in de ZVW en wordt daarmee uitgevoerd door zorgverzekeraars. De totale transformatie van de verpleegkundige zorg in de wijk zal echter een meerjarig proces zijn. Het jaar 2015 vormde een overbrugging van hervorming naar implementatie. Nu steeds meer duidelijk is hoe de wijkverpleegkundige zorg er de komende jaren moet uitzien, kunnen zorgaanbieders hier op inspelen.

 

Om voor een nieuw budget voor Zorg in Natura in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de inkoopeisen Wijkverpleging. Deze inkoopeisen worden in de periode mei-juni gepubliceerd door de Zorgverzekeraars. Een belangrijke eis om mee te kunnen doen met de aanbesteding is de WTZI-toelating, ofwel WTZI-erkenning (WTZI = Wet Toelating Zorginstelingen).


Nieuwhuis Consult kan u helpen om aan alle eisen van WTZI en Zorgkantoor te voldoen en de aanbestedingsdocumenten voor u uitwerken of hierin begeleiding bieden. Voor nieuwe aanbieders is het extra moeilijk om voor een budget Wijkverpleging bij de Zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Er zijn vele nieuwe aanbieders en hiervan worden slechts enkelen toegelaten. We helpen u om een kwalitatief goede aanbesteding op te stellen die onderscheidend is en meer kans maakt om te worden gehonoreerd.


Welke ondersteuning kan Nieuwhuis Consult u bieden bij het contracteren voor ZIN in het kader van de wijkverpleging:

 • ondersteuning bij WTZI-erkenning;
 • certificering kwaliteitssysteem conform ISO 9001, HKZ of ISO Healthcare
 • begeleiding bij contractering/ aanbesteding bij Zorgkantoor


Afbakening wijkverpleging

De aanspraak Wijkverpleging is als volgt geformuleerd: ‘Zorg zoals verpleegkundigen die
plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een
hoog risico daarop’. Door te verwijzen naar ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’ valt
het gehele beroepsarsenaal van de verpleegkundigen onder de Zvw: niet alleen de verpleegkundige handelingen (zorgverlening en verzorging), maar ook het coördineren, signaleren, coachen en
preventie. 


In detail ziet de aanspraak Wijkverpleging er als volgt uit:

 • Extramurale verpleging (VP).Extramurale persoonlijke verzorging (PV) bij somatische aandoening en/of primaire medische problematiek.
 • Bij Intensieve Kindzorg (IKZ) en Palliatief terminale zorg (PTZ) valt ook begeleiding onder de aanspraak en bij IKZ kinderhospice en/of Kinderdagverblijf het verblijf.
 • Medische specialistische verpleging thuis (MSVT). Dit is verpleging die mensen thuis ontvangen, onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Binnenkort volgt meer informatie over dit onderwerp.

In het voorjaar 2015 is er landelijk nog geen duidelijkheid over het al dan niet verlengen van de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf en de subsidieregeling Behandeling extramuraal. Ook is niet duidelijk of deze regelingen definitief ondergebracht worden onder de ZVW.

WTZI-erkenningEen WTZI toelating is nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de

Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De Wet toelating

zorginstellingen (WTZI) regelt deze toelatingen, stelt regels voor goed bestuur en bepaalt in welke

gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren (zie: www.wtzi.nl). De statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZI. 


Door het aanvragen van een WTZI erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar én verklaart het

tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Dit houdt in dat er een

toezichthoudend orgaan is ingesteld, dat er een bestuur is en dat dit statutair en/of middels reglementen geregeld is. Ook moet de zorginstelling  aan andere eisen voldoen zoals de kwaliteitswet

zorginstellingen (verantwoorde zorg, kwaliteitssysteem) en moeten de medezeggenschap cliënten

(cliëntenraad) en het klachtenrecht (onafhankelijke klachtencommissie) zijn ingevuld. Het aanvragen van een WTZI erkenning is dus niet vrijblijvend.


Nieuwhuis Consult ondersteunt bij:

 • uw WTZI toelating bij het Ministerie van VWS (o.b.v. huidige PGB zorg of  als startende instelling)
 • advies over de gevolgen van de WTZI
 • het wijzigen van de statuten en/of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
 • instelling cliëntenraad, klachtencommissie en raad van toezicht of raad van commissarissen
 • invoering van de zorgbrede governance code


 


Begeleiding bij contractering Wijkverpleging bij Zorgkantoor

 

Op de volgende onderdelen biedt Nieuwhuis Consult ondersteuning bij de aanbesteding Wijkverpleging volgens de ZVW bij het Zorgkantoor:

 • Check inkoopdocumenten en adviseren hoe hier aan te voldoen;
 • het schrijven van een ondernemingsplan aansluitend bij de inkoopeisen wijkverpleging;
 • Certificering kwaliteitssysteem conform ISO 9001, HKZ of ISO Healthcare
 • inrichting digitaal berichtenverkeer conform iZVW (voorheen AZR);
 • het maken van productieafspraken met het zorgkantoor;
 • procesbegeleiding en coaching van directie en bestuur in het gehele proces;
Met de ervaring van Nieuwhuis Consult is vergroot u uw kansen op een succesvolle contractering. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken