atmosphere.2.jpg

 

Van PGB naar Zorg in Natura (WLZ, ZVW, Jeugdwet, WMO)

 

Veel (vooral kleinere) zorginstellingen maken gebruik van PGB zorg en kunnen geen Zorg in Natura leveren. Dit betekent dat cliënten de kosten van ondersteuning door een zorginstelling vanuit hun PGB (Persoons Gebonden Budget) moeten betalen. Echter dit betekent voor veel cliënten hoofdbrekens om deze PGB aan te vragen. Verder is het maar de vraag of de regeling met PGB’s er in deze vorm en omvang blijft bestaan.

 

Klaar voor Zorg in Natura

Om deze reden is het voor de continuïteit van een zorginstelling goed om ook Zorg in Natura te mogen leveren. Daarvoor zullen er met de externe stakeholders afspraken gemaakt moeten worden. Het verkrijgen van deze productieafspraken is geen makkelijke taak. Nieuwhuis Consult leidt u door dit proces, van het bekijken tot de mogelijkheden tot aan het daadwerkelijk indienen van de aanbesteding en maken van productieafspraken bij Zorgverzekeraar, Zorgkantoor of Gemeente.

 

Ondersteuning naar AWBZ Zorg in Natura

 

Welke ondersteuning kan Nieuwhuis Consult u bieden bij toetreding tot Zorg In Natura -ZIN:

 

WTZI-erkenning

 

Een WTZI-erkenning is nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Maar ook door gemeenten kan de WTZI worden geëist in verband met een aanbesteding voor de WMO of Jeugdwet. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels voor goed bestuur en bepaalt in welke gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren (zie: www.wtzi.nl). De statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZI. 

 

Door het aanvragen van een WTZi erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar én verklaart het tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Dit houdt in dat er een toezichthoudend orgaan is ingesteld, dat er een bestuur is en dat dit statutair en/of middels reglementen geregeld is. Ook moet de zorginstelling  aan andere eisen voldoen zoals de kwaliteitswet zorginstellingen (verantwoorde zorg, kwaliteitsysteem) en moeten de medezeggenschap cliënten (cliëntenraad) en het klachtenrecht (onafhankelijke klachtencommissie) zijn ingevuld. Het aanvragen van een WTZi erkenning is dus niet vrijblijvend.

 

Nieuwhuis Consult ondersteunt bij:

 • uw WTZI-erkenning bij het Ministerie van VWS (o.b.v. huidige PGB zorg of  als startende instelling)
 • advies over de gevolgen van de WTZI
 • het wijzigen van de statuten en/of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon

 

Voldoen aan kwaliteitseisen en certificering HKZ - ISO 9001

 

Zowel vanuit de WTZI als ook vanuit het Zorgkantoor en Gemeenten worden kwalitetieve eisen gesteld aan de organisatie:

 • Voldoen aan de normen verantwoorde zorg
 • Gecertificeerd kwaliteitssysteem (conform HKZ, ISO 9001 of ISO Healthcare)
 • Instelling cliëntenraad
 • Onafhankelijke klachtencommissie
 • Klanttevredenheidsmeting
 • Interne audits
 • Management review

Deze eisen worden geïntegreerd in een kwaliteitssysteem, dat in nauwe samenspraak met de organisatie wordt opgezet. Nieuwhuis Consult zet het kwaliteitssysteem voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een kwaliteitshandboek, aangevuld met formulieren, registraties en werkinstructies. Het handboek kan desgewenst in digitale vorm voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt.
 
Het kwaliteitssysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan het uitvoeren van interne audits, kennisgeving aan medewerkers, toepassen nieuwe formulieren, etc.
 
Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit. Wij borgen dat het kwaliteitssysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

 

Zie ook: HKZ-certificering en ISO 9001 certificering.

 

Begeleiding bij aanbesteding

Wanneer voldaan is aan alle kwaliteitseisen, kan de organisatie meedoen met de aanbestedingsprocedure van het zorgkantoor of gemeente. Nieuwhuis Consult kan u helpen bij de volgende aanbestedingen:

 • Wet Langdurige Zorg
 • ZorgVerzekeringsWet (ZVW)
 • WMO
 • Jeugdwet

Op de volgende onderdelen biedt Nieuwhuis Consult ondersteuning:

 • Check inkoopdocumenten en adviseren hoe hier aan te voldoen;
 • het schrijven van een ondernemingsplan;
 • inrichting automatisering voor declaraties (iWLZ, iZVW, iJGZ, iWMO;
 • opstellen offerte op basis van de inkoopbrief / aanbestedingsdocumenten zorgkantoor;
 • het maken van productieafspraken met het zorgkantoor;
 • procesbegeleiding en coaching van directie en bestuurd in het gehele proces;


 

 

Nieuwhuis Consult helpt organisaties bij voldoen aan de eisen van Zorg in Natura en certificering conform ISO 9001 of HKZ. Wilt u meer informatie? Vult u dan het contactformulier in (tabblad offerteaanvraag) of bel ons op 0541-661024.

 

 


 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

WTZI (toelating zorginstelling)

Een WTZI-erkenning nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Maar ook door de gemeente kan deze toelating geëist worden in het kader van de WMO en JGZ.

Aanbesteding WLZ - Zorgkantoor

Wilt u in 2016 zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) leveren als hoofdaannemer van een zorgkantoor? Dan is het zaak uw aanbesteding in orde te maken.

Aanbesteding Wijkverpleging ZVW

Wijkverpleging is per 1 januari 2015 formeel wettelijk verankerd in de ZVW en wordt daarmee uitgevoerd door zorgverzekeraars. Nu steeds meer duidelijk is hoe de wijkverpleegkundige zorg er in 2016 moet uitzien, kunnen zorgaanbieders hier op inspelen.

Workshop Contractering in de Zorg - zorginkoop

Wilt u in 2016 in aanmerking komen voor contractering voor het leveren van zorg? Dan is het zaak uw aanbesteding in orde te maken richting gemeente en zorgkantoor. Deze 2-daagse workshop leidt u naar een succesvolle aanbesteding in het kader van WMO, JGZ, WLZ en Wijkverpleging (ZVW).