Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

RIE Brandweer

RIE Brandweer

warme en koude RI&E

Voor Brandweerkorpsen verzorgt Nieuwhuis Consult de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op maat. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de warme RI&E. Dit is inventarisatie van de risico's bij repressief optreden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode van de NVBR: "Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden". Deze methode is specifiek op de brandweer toegesneden. De traditionele RI&E is meer gericht op werkplekken en middelen; deze wordt ook wel de koude RI&E genoemd binnen de brandweer. Hiervoor wordt de ISAB-II methode gehanteerd.

Achtergrond warme RI&E

De "Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden" beschrijft een methodiek om de risico’s, die gelopen worden tijdens repressief optreden, te inventariseren en te evalueren. Verder wordt een handreiking gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak. De leidraad is daarmee een praktisch hulpmiddel om de veiligheid van het brandweerpersoneel dat bij de uitvoering betrokken is te verhogen. De leidraad is samengesteld uit een aantal deelsystemen die elkaar aanvullen:

 • Veiligheids Checklist Brandweer
 • Belevingsonderzoek 'Inventarisatie Veiligheidsaspecten bij Repressief optreden'
 • 'Object risico analyse'

Werkwijze warme RI&E

Het uitvoeren van de warme RIE vindt plaats aan de hand van de volgende stappen:

 • Voorlichting en afspraken
 • Quickscan met veiligheidschecklist
 • Belevingsonderzoek
 • Interviews commandanten
 • Inventarisatie op kazernes gericht op middelen
 • Observeren van oefeningen (en evaluaties) per korps
 • Risico-classificatie middels risicograaf
 • Onderzoek objectrisicoanalyse
 • Rapportage
 • Plan van aanpak
 • Presentatie
 • Toetsing door kerndeskundige

Daarnaast biedt Nieuwhuis Consult periodieke ondersteuning om de acties uit de warme RI&E te implementeren in de praktijk. Hierbij wordt gestreefd naar een continue verbetercyclus, waardoor op lange termijn de veiligheidscultuur binnen het brandweerkorps daadwerkelijk veranderd.

Om de effecten van de warme RI&E op lange termijn te meten, heeft Nieuwhuis Consult diverse instrumenten. Middels interne audits wordt de effectiviteit van maatregelen getoetst. Verbetering van de veiligheidsbeleving wordt onderzocht middels een belevingsonderzoek onder medewerkers. Dit belevingsonderzoek wordt digitaal afgenomen.

Specialisaties

Voor de specialisaties kan Nieuwhuis Consult een aanvullende RI&E uitvoeren. Een voorbeeld daarvan is RI&E Duiken, RI&E meetploeg en RI&E Gaspak/ Chemiepak.

Achtergrond koude RI&E

ISAB II staat voor Inventarisatie Systeem Arbeidsomstandigheden Brandweer. Zowel de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (IBR) en de Arbeidsinspectie (AI) dringen aan op het toepassen van de ISAB-II methode bij de Risico -Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor brandweerkorpsen. De ISAB-II methode is specifiek op de brandweer toegesneden en speelt onder andere nadrukkelijk in op de rol van het te voeren preventieve beleid, in relatie tot het kennen en aanpakken van risico’s tijdens de repressieve inzet van de brandweer. Op hoofdlijnen is de ISAB II-methode als volgt ingedeeld:

 • algemeen
 • uitruk
 • oefening en training
 • kazerne

De ISAB II is voorts ingedeeld in 32 modules:

 • beleidsvoering
 • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • communicatie en overleg
 • deskundigen
 • voorlichting en onderricht
 • bijzondere groepen
 • procedures
 • bedrijfshulpverlening
 • richtlijnen en voorschriften
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • inspecties
 • rapportage, evaluatie, begeleiding van repressief optreden
 • rapportage, evaluatie, begeleiding oefening en training
 • gevaarlijke stoffen
 • preventie
 • geluid
 • lichamelijke belasting
 • huisvesting
 • elektrische veiligheid
 • oefening en training
 • inspecties, keuringen en onderhoud
 • inkoop en ontwerp
 • werkplekinrichting
 • machines, gereedschappen, werktuigen
 • klimaat en ventilatie
 • orde en netheid
 • kantoorwerkplek
 • uitzicht en verlichting
 • welzijn
 • de ondernemingsraad
 • straling
 • biologische agentia

Werkwijze koude RI&E

Het uitvoeren en implementeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie gebeurt als volgt:

 • onderzoek beleidsmatige arbo-aspecten
 • inventarisatie op locaties en op de werkplekken door consultant
 • schrijven van rapportage door consultant
 • toetsing, incl. bedrijfsbezoek door gecertificeerde Arbodienst
 • uitwerken plan van aanpak

Natte RI&E (duiken)

De veiligheidsregio's met eigen duikteams zijn verplicht om een risico-inventarisatie te hebben die ingaat op de duikrisico's, alsmede een plan van aanpak hoe de duikrisico's worden beperkt. De natte RI&E voorziet hierin. Er wordt ondermeer ingegaan of veiligheidsvoorzieningen en noodprocedures voldoende zijn beschreven en volledig zijn. Dus ingaan op:

 • de specifieke veiligheidsvoorzieningen op de duiklocatie;
 • de duikroutine die gevolgd wordt;
 • de noodprocedures;
 • de toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • voorzieningen en procedures voor afwijkende situaties;
 • inschakeling van de reserveduiker;
 • ongevalsmelding en medische hulp;
 • samenstelling en gebruik van de EHBO-uitrusting;
 • waterkaarten en bereikbaarheidskaarten die informatie geven over het gebied waar het team werkzaam is.

Bereikbaarheidskaarten zijn een belangrijk hulpmiddel om de risico’s van een duik te kunnen inschatten. De brandweer geeft hierop alle lokale bijzonderheden en risico’s aan, zoals de diepte van de verschillende wateren, moeilijke bereikbaarheid van bepaalde plekken (bijvoorbeeld hoge kade), stroomsnelheden, verminderd zicht, drukke scheepvaartroute of veerpont.

Vóór een duik moet de werkinstructies met de duikers zijn besproken. Een goede werkinstructie is aangepast aan de specifieke lokale omstandigheden. Belangrijk is bijvoorbeeld dat iedere duiker weet hoe ze moeten handelen als zijzelf of een collega duiker in nood verkeert.

De natte RI&E wordt uitgevoerd volgens de landelijke leidraad voor reddingsduiken door de brandweer.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

Informatie aanvragen

Over het adviestraject RIE Brandweer

[recaptcha]