Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Advies

Search
Generic filters
Exact matches only

ISO 9001 is de norm die uw organisatie helpt om uw uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.

Meer informatie

ISO 27001 staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Steeds meer wordt vanuit de samenleving gevraagd dat organisaties zich beveiligen tegen datalekken en dreiging van buitenaf. ISO 27001 certificering helpt hierbij. Benieuwd naar de kosten?

Meer informatie

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.

Meer informatie

NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg en valt onder het toezichtterrein van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Meer informatie

ISO 13485 is de medische variant van ISO 9001. Deze norm zorgt voor Europese harmonisering van de regelgeving voor de kwaliteit van medische hulpmiddelen.

Meer informatie

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. (Eng.General Data Protection Regulation - GDPR).
Voldoe aan deze strenge Europese Privacyrichtlijnen.

Meer informatie

ISO 14001:2015 is bij uitstek geschikt voor organisaties die de aandacht voor milieu-aspecten een vaste plaats willen geven in hun bedrijfsvoering.

Meer informatie

U wilt een kwaliteitsmanagementsysteem conform HKZ en zoekt deskundige ondersteuning tot HKZ certificering? Nieuwhuis Consult levert u die graag.

Meer informatie

In september 2015 is de norm ISO 9001 herzien en is de nieuwste versie uitgebracht.

Meer informatie

Vanaf 25 mei 2020 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht aan nieuwe regels voldoen. Namelijk de Europese Medical Device Regulation (MDR).

Meer informatie

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een FG kunt u inhuren bij Nieuwhuis Consult.

Meer informatie

Informatieveiligheid staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Steeds meer wordt vanuit de samenleving gevraagd dat organisaties aantoonbaar hun systemen en werkwijzen beveiligen tegen datalekken en dreiging van buitenaf.

Meer informatie

Op basis van een al jaren toenemende vraag uit de markt, is er nu eindelijk een internationaal als certificeerbare standaard aangeschreven norm voor veiligheidsmanagement: de OHSAS 18001 (OHAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Series).

Meer informatie

De penetratietest (of afgekort pentest) wordt ingezet om de digitale informatiebeveiliging te testen.

Meer informatie

De ISO 45001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.

Meer informatie

De ATEX-richtlijnen hebben tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen (ATEX 153) en draagt middels de ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden toegepast.

Meer informatie

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg voor vergoeding in aanmerking komt.

Meer informatie

GDP

Het richtsnoer inzake goede distributiepraktijken (GDP,2013) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is een Europese norm die eisen stelt aan de logistiek van geneesmiddelen en die bijdraagt aan de garanties dat de geneesmiddelen die patiënten gebruiken van goede kwaliteit zijn.

Meer informatie

Organisaties die processen uitbesteden, blijven eindverantwoordelijk voor de interne beheersing van deze processen. Met de ISAE 3402 stelt u een rapportage op waarin wordt beschreven hoe de externe serviceorganisatie omgaat met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude van de uitbestede processen.

Meer informatie

Wilt u in 2019 zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) leveren als Zorgaanbieder van een of meerdere gemeenten? Dan is het zaak om op tijd klaar te zijn voor de aanbestedingen bij de diverse gemeenten.

Meer informatie

De nieuwe ISO14001:2015 norm brengt wat wijzigingen met zich mee. Beschikt uw organisatie al over een ISO 14001 milieumanagementsysteem?

Meer informatie

Met een CO2 Reductiemanagement systeem toont u aan dat u voldoet aan de gestelde eisen in ISO 14001 en de wettelijke eisen van de EED.

Meer informatie

Wat is uw doel van een interne audit? Is dit het (half-)jaarlijks voldoen aan een normeis? Of ziet u het als een kans om de inrichting van uw bedrijfsprocessen eens objectief te laten toetsen door een onafhankelijk, deskundig persoon?

Meer informatie

Daar waar werk uitbesteed wordt is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken.

Meer informatie

Wilt u in 2019 zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) leveren als hoofdaannemer van een zorgkantoor? Dan is het zaak uw aanbesteding in orde te maken.

Meer informatie

VCU, dat gebaseerd is op het VCA-systeem voor aannemers, staat voor 'veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus'.

Meer informatie

Het verbeteren van resultaten door slimmer en slanker ingerichte processen. Dat is lean-management.

Meer informatie

Goede informatiebeveiliging is binnen elke Nederlandse gemeente een noodzaak.

Meer informatie

BRL 6000, voorheen BRL 6001, geldt voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties binnen verschillende vakdisciplines.

Meer informatie

Volgens de Algemene Maatregel Van Bestuur Bodemenergiesystemen, mogen broninstallaties vanaf 1 oktober 2014 alleen worden aangelegd door bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL 11000 (ondergronds) en BRL 6000-21 (bovengronds).

Meer informatie

Stichting SIKB heeft de kwalibo-regeling vertaald naar certificeerbare beoordelingsrichtlijnen (BRL's), waarmee de milieuonderzoeksbureaus hun kwaliteit kunnen borgen en aan klanten aantonen middels een kwaliteitscertificaat.

Meer informatie

De in de beoordelingsrichtlijn BRL 6025 opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen die hiervoor door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor, c.q. de instandhouding van, een procescertificaat voor het 'keuren van de veiligheid van woninginstallaties'. Installatiebedrijven kunnen zich laten certificeren als officieel erkende keuringsinstantie conform BRL 6025.

Meer informatie

BRL SIKB 2100 en protocol 2101 beschrijft de uitvoering en eisen aan mechanisch boren. Verticale mechanische boringen mogen vanaf 1 januari 2011 alleen nog worden uitgevoerd door erkende bedrijven.

Meer informatie

De beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000 is opgezet voor aannemers in de uitvoering van bodemsanering.

Meer informatie

Om het KOMO-certificaat te behalen moet worden voldaan aan de van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijn.

Meer informatie

Om het KOMO-certificaat te behalen moet worden voldaan aan de van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijn.

Meer informatie

De Europese commissie stelt richtlijnen op het gebied van productveiligheid vast in de vorm van de CE-markering.
CE staat voor Conformité Européene is een merkteken dat een product voldoet aan de minimale (veiligheids)eisen uit de diverse richtlijnen.

Meer informatie

Onlangs is zijn de NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN 1090-2 opnieuw vastgesteld.

Meer informatie

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van medewerkers in uw organisatie.

Meer informatie

Ongecontracteerde zorg is in feite een nieuwe peiler die ontstaan is per 1 januari en is náást gecontracteerde zorg en PGB zorg in de ZVW van toepassing.

Meer informatie

TPM-audit ofwel Third Party Memorandum om aan derden aan te tonen en dat uw informatiebeveiliging en onderliggende processen op orde zijn. Benieuwd naar de kosten van TPM? Vraag een offerte aan.

Meer informatie

VECOZO is het landelijk communicatiepunt voor de zorg en houdt zich onder andere bezig met de informatiebeveiliging bij bijvoorbeeld zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Meer informatie

Alle DigiD gebruikende organisaties moeten een beveiligingsassessment laten uitvoeren op de ICT-beveiliging rond het gebruik van de DigiD.

Meer informatie

Complexe en afdelingsoverschrijdende processen in kaart brengen? Uitval- of reparatiekosten reduceren?

Meer informatie

ISO Healthcare (formeel: ISO 15224) is een specifiek voor de gezondheidszorg “vertaalde” versie van de ISO 9001.

Meer informatie

ISO 22000 bevat de eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen en de inspectie hiervan. ISO 22000 volgt de structuur van ISO 9001 (kwaliteits-) management en integreert deze met HACCP (voedselveiligheid).

Meer informatie

Met de ISO 26000 scan geeft u handen en voeten aan uw MVO-beleid.

Meer informatie

Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren. Het bedrijfsnoodplan is hierbij een essentieel draaiboek.

Meer informatie

Nieuwhuis Consult heeft een heel praktisch model opgezet waarmee u een zorgsysteem digitaal kunt maken en beheersen, zonder aanschaf van dure software. Voorwaarde is wel dat uw computers zijn aangesloten op een intern netwerk.

Meer informatie

De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken.

Meer informatie

Wijkverpleging is per 1 januari 2015 formeel wettelijk verankerd in de ZVW en wordt daarmee uitgevoerd door zorgverzekeraars.

Meer informatie

Bij het in kaart hebben van de milieubelasting speelt de CO2 footprint een toenemende rol van betekenis.

Meer informatie

De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2 –emissie, om deze vervolgens te kunnen verminderen.

Meer informatie

Afvalpreventie leidt tot een zuinig gebruik van grond- en hulpstoffen.

Meer informatie

Organisaties realiseren zich dat ondernemerschap niet alleen gaat om het creëren van economische waarde, maar dat het ook een geweldige bijdrage kan leveren aan de oplossing van nijpende maatschappelijke vraagstukken zoals het milieu en goede sociale verhoudingen.

Meer informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), neemt een steeds belangrijker plaats in onze samenleving.

Meer informatie

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor de beheersing van de milieubelasting van haar activiteiten.

Meer informatie

Sinds 2012 zijn alle lidstaten van Europa gebonden aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, ook wel Energy Efficiency Directive of EED.

Meer informatie

Werkgevers worden op basis van de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen, te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen.

Meer informatie

Lean is een van de methodieken die vaak wordt genoemd als het gaat om het daadwerkelijk realiseren van kwaliteitsverbetering en doelmatigheid in instellingen.

Meer informatie

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Met HACCP worden (potentiële) gevaren met betrekking tot de voedselveiligheid op systematische wijze geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst in plaats van achteraf gecontroleerd.

Meer informatie

Een proces verloopt in uw ogen niet optimaal? Is uw organisatie toe aan een nieuwe structuur?

Meer informatie

Medewerkerstevredemheid is een steeds belangrijker managementdoel.

Meer informatie

Het INK-managementmodel is een methode om als organisatie te leren verbeteren om in haar marktsegment tot de besten te behoren.

Meer informatie

Voor Brandweerkorpsen verzorgt Nieuwhuis Consult de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op maat. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de warme RI&E.

Meer informatie

Voor elk kindercentrum en elke locatie van gastouderopvang dient een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) Kinderopvang m.b.t. veiligheid en gezondheid uitgevoerd te worden.

Meer informatie

Machineveiligheid gaat verder dan periodiek onderhoud. Bij onderhoud staat de functionele werking van de machine voorop. Bij de machine-RIE dient een oordeel gevormd te worden over de veiligheid van het arbeidsmiddel. Dit dient te gebeuren door een deskundige partij.

Meer informatie

Milieuzorg is HOT. Veel bedrijven zijn bezig met het inventariseren en verbeteren van milieuaspecten. Buiten dat het tegenwoordig ook steeds meer gevraagd wordt door afnemers, zijn er vaak ook interessante kostenbesparingen te realiseren.

Meer informatie

Nieuwhuis Consult heeft een systematiek ontwikkeld waarmee u per klant de tevredenheid en aanverwante zaken kunt laten meten: De Kwaliteit- en KlanttevredenheidsIndex.

Meer informatie

TP-keur is gericht op kwaliteitsbewaking van Keuring van Landbouw-, Tuin-, en Parkmachines. De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers, maar ook aan keurende bedrijven. Met LTP-keur kunnen keurende bedrijven aantonen dat ze voldoen aan de wettelijke eisen voor het keuren van landbouw-, tuin- en parkmachines.

Meer informatie

In de nieuwe VCA norm neemt de Taak Risico Analyse (TRA) een belangrijke rol in. Middels de TRA worden risico’s voor de uit te voeren werkzaamheden tijdig onderkend en kunnen passende maatregelen nemen.

Meer informatie

Met het FSC keurmerk kan een organisatie in de sector voor hout en papier aantonen dat er duurzaam wordt geproduceerd.

Meer informatie

Eindelijk is er een meetinstrument waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Meer informatie

Veel (vooral kleinere) zorginstellingen maken gebruik van PGB zorg en kunnen geen Zorg in Natura leveren.

Meer informatie

Een goed functionerende brandmeldinstallatie kan van levensbelang zijn.

Meer informatie

Energieverbruik is voor veel bedrijven een aanzienlijke kostenpost, die echter vaak als onvermijdelijk wordt gezien.

Meer informatie

In samenwerking met KEMA heeft Nieuwhuis Consult een keuringssysteem ontwikkeld, dat inspeelt op de behoefte aan erkende keuring van arbeidsmiddelen. Met het inspectiesysteem van Nieuwhuis Consult krijgt u een instrument in handen om de arbeids-middelen van uzelf en uw klanten jaarlijks te keuren. Op deze manier kunt u de Arbowet als kans benutten.

Meer informatie

Certificatieregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging is een leidraad om bedrijven behulpzaam te zijn bij hun verantwoordelijkheid voor het opzetten en onderhouden van een compleet managementsysteem voor werkplekbeveiligingsactiviteiten en/of beschikbaar stellen van gekwalificeerd personeel.

Meer informatie

De International Food Standard (IFS) is opgezet door de Duitse retailers. In principe is IFS de Duits/Franse tegenhanger van de Engelse BRC standaard. Net als bij BRC vereist IFS ook dat er een kwaliteitssysteem aanwezig is, HACCP wordt toegepast en dat omgeving, product, proces en personeel in het systeem zijn opgenomen.

Meer informatie

De SCIOS-regeling is gebaseerd op de wettelijke eisen ten aanzien van milieu, veiligheid en rendement.

Meer informatie

Met een periodieke inspectie op basis van de NEN 3140 door een gecertificeerd SCIOS inspectiebedrijf worden risico's geminimaliseerd.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Een koude RIE is hier onderdeel van.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Een warme RIE is hier onderdeel van.

Meer informatie

De Stoffenmanager is een instrument waarmee een kwantitatieve schatting gemaakt kan worden van
de blootstelling van gevaarlijke stoffen via de ademhaling. Bij een juiste toepassing zijn metingen niet noodzakelijk.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Een RIE PPMO Banen is hier onderdeel van.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Een natte RIE is hier onderdeel van.

Meer informatie

In de afgelopen decennia is wereldwijd het besef ontstaan dat verpakkingsmateriaal onlosmakelijk verbonden is met voedselveiligheid.

Meer informatie

Schoon werken is een landelijke handreiking om voor, tijdens en na brand schoner te werken om blootstelling aan de gevaarlijke stoffen te reduceren.

Meer informatie

Brandweerkorpsen en Veiligheidsregio's hebben specifieke eisen voor risico-inventarisatie en -evaluaties. Verdiepende RIE's helpen de risico's te beheersen.

Meer informatie

Het uitvoeren van oefeningen op oefenlocaties brengt arbeidsrisico’s met zich mee, die volgens de Arbowet geïnventariseerd moeten zijn in de RI&E.

Meer informatie

De variabele voertuigbezetting heeft invloed op de werkwijze en kan aanvullende risico’s met zich meebrengen die beheerst moeten worden.

Meer informatie

GMP

Het kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische-, cosmetische- en voedingsmiddelenindustrie

Meer informatie

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) introduceert met het ZKN Keurmerk een kwaliteitssysteem, dat op het gehele functioneren van de kliniek betrekking heeft.

Meer informatie

Onderscheidend vermogen in de fitnessbranche

Meer informatie

Alle bedrijven, die voedingsmiddelen en dranken produceren, bewerken, behandelen, opslaan, transporteren, bereiden of uitserveren moeten voldoen aan wettelijke voorschriften m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid.

Meer informatie

De norm VoedselKwaliteit Loonwerk is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen.

Meer informatie

Groenkeur is een zorgsysteem en een externe waarborg voor kwaliteit.

Meer informatie

Supermarkten eisen van telers van groente en fruit aantoonbaar veilige producten.

Meer informatie

Het Blik Op Werk Keurmerk is bedoeld voor organisaties die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk blijven en het inburgeringsexamen halen.

Meer informatie

In aanvulling op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, kan het zinvol zijn periodiek een welzijnsonderzoek onder de medewerkers uit te voeren.

Meer informatie

ASV

De Algemene Schoolverkenning (ASV) is een beproefde methode om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) binnen scholen vorm te geven.

Meer informatie

Internationale norm voor voedselveiligheid voor de gehele voedingsmiddelenindustrie

Meer informatie

Informatie aanvragen

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies